Alimenty

Czym są alimenty?

Alimenty to sytuacja, w której jedna osoba jest zobowiązana do wypłacania regularnych świadczeń pieniężnych na rzecz drugiej osoby, zazwyczaj w celu zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych. W zdecydowanej większości sytuacji alimenty są płacone na rzecz dzieci przez rodzica, który nie sprawuje aktualnie bezpośredniej opieki nad nim. Niemniej jednak alimenty mogą być też zasądzone na rzecz byłego małżonka, rodziców lub innych bliskich członków rodziny, jeśli ich sytuacja wymaga wsparcia finansowego.

Jak uzyskać alimenty?

Cały proces uzyskania alimentów rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu. Gdy sąd przeprowadzi postępowanie i wyda wyrok zasądzający alimenty, osoba, wobec której wydano wyrok, czyli pozwany, zobowiązana jest do płacenia na rzecz powoda, czyli osoby pozywającej, regularnych świadczeń pieniężnych określonych przez sąd.

Pozwany jednak z różnych przyczyn nie zawsze wywiązuje się ze swojego obowiązku i nie dokonuje regularnych wpłat na rzecz powoda. Zaległości w alimentach często sięgają kilku miesięcy, a nierzadko nawet wielu lat. W takiej sytuacji powód może zwrócić się do komornika sądowego, który może skutecznie pomóc w egzekucji takich należności.

Jak komornik sądowy Łukasz Kozioł może pomóc w egzekucji zaległych alimentów?

Komornik Sądowy Łukasz Kozioł posiada niezbędne uprawnienia do podjęcia różnych działań, które mają na celu wyegzekwowanie należnych alimentów. Do najpopularniejszych metod egzekucji alimentów należą:

  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę, czyli zajęcie części wynagrodzenia osoby zobowiązanej do płacenia alimentów;
  • egzekucja z rachunków bankowych, czyli zajęcie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dłużnika;
  • egzekucja z ruchomości lub nieruchomości, czyli zajęcie i sprzedaż ruchomości (na przykład samochodu) lub nieruchomości (na przykład domu) należących do dłużnika.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Bez względu na to, czy są to alimenty Wieluń, czy alimenty z każdego innego rejonu, aby komornik sądowy mógł rozpocząć działania egzekucyjne w zakresie alimentów, powód musi dostarczyć najpierw niezbędne dokumenty. Kluczowe dokumenty to:

  • prawomocny wyrok sądu zasądzający alimenty;
  • inny tytuł wykonawczy, na przykład postanowienie o alimentach lub ugoda sądowa;
  • podstawowe informacje dotyczące dłużnika, między innymi adres zamieszkania, miejsce pracy i numery rachunków bankowych.

Skontaktuj się z nami i odzyskaj zaległe alimenty

Jeśli masz pytania dotyczące alimentów lub pilnie potrzebujesz pomocy w zakresie egzekucji należnych świadczeń, skontaktuj się z naszą kancelarią. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji i zapewnimy odpowiednie wsparcie.