Łukasz Kozioł — Komornik Wieluń

Kancelaria Komornicza nr V w Wieluniu

Komornik wieluń Łukasz Kozioł podlega pod Sąd Rejonowy w Wieluniu

KOMORNIKOM POWIERZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze EGZEKUCJI SĄDOWEJ bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

KOMORNIK WIELUŃ ŁUKASZ KOZIOŁ, POZA ZADANIAMI OKREŚLONYMI POWYŻEJ, WYKONUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI

  • na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

ŁUKASZ KOZIOŁ KOMORNIK WIELUŃ KORZYSTA Z NASTĘPUJĄCYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

komornik-wieluń-pue

PUE-ZUS — to platforma, która ułatwia komornikowi sądowemu współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pomaga uzyskać informacje na temat źródeł utrzymania dłużnika, dokonania zajęcia np. emerytury oraz wielu innych cennych informacji.

CURRENDA — To dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. dla KOMORNIKÓW SĄDOWYCH, które pomagają w zarządzaniu złożonymi procesami prawnymi i biznesowymi.

OGNIVO — TO SYSTEM  KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ (KIR). pozwala na bezpieczną i szybką komunikację online między bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Narzędzie to umożliwia uzyskanie kompletu danych na temat posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych oraz dokonania ich zajęcia.

EPU — Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) pozwala na składanie online elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji przez komornika. Dzięki funkcjonalnością EPU komornik jest stanie wyegzekwować wierzytelności za pomocą systemu teleinformatycznego, co za tym idzie wniosek egezkucyjny można złożyć bez wychodzenia z domu.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZALECA SIĘ SKORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, UZUPEŁNIAJĄC W NIM WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE W CELU UŁATWIENIA NAWIGACJI SPRAWY.